മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ക്യാമറക്ക് മുന്നില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മറച്ച മന്ത്രി കണ്ണന്താനത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ വലിച്ച് മാറ്റി… ദുരിതത്തിലും ക്യാമറയാണ് പ്രശ്നം

മൂവി ഡസ്ക്
Wednesday, December 20, 2017

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ക്യാമറക്ക് മുന്നില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മറച്ച മന്ത്രി കണ്ണന്താനത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ വലിച്ച് മാറ്റി… ദുരിതത്തിലും ക്യാമറയാണ് പ്രശ്നം.

×