മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌ കവിത “ഒന്നുമറിയാത്ത ദൈവം”

ജയന്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ([email protected])
Tuesday, October 9, 2018

ഈശ്വരാ നിൻ രക്ഷയൊന്നുമാത്രം-
മർത്യരാം ഞങ്ങൾ തൻ ലക്ഷ്യമെന്നും.

ദൈവാവകാശസംരക്ഷകരായ് ,ഞങ്ങൾ-
സ്വയമവരോധിച്ചിരിക്കയല്ലേ.

ദർശനമാർക്കൊക്കെ നൽകിടേണം-
നിൻ വരമാരിലേക്കെത്തിടേണം

നിശ്ചയിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ടിവിടെ-
നിശ്ചലനായ് നീയിരുന്നാൽ മതി.

നിന്നാലയത്തിനു കാവൽ നിൽക്കാം-
കീഴാളർ നിന്നെ തീണ്ടാതിരിക്കാൻ.

നാരികൾ നിന്നെയശുദ്ധനാക്കാൻ
ഈ വഴിക്കെങ്ങോ വരുന്നുവത്രെ.

ഒരുവേള നീയൊന്നൊളിച്ചു നിൽക്കൂ
ഞങ്ങളൊന്നവരെ തുരത്തിടട്ടെ.

വിശ്വാസരക്ഷകരായ ഞങ്ങൾ –
ആശ്വാസനിധിയും സ്വരൂപിച്ചിടാം.

ദുരിതങ്ങളാൽ നീ വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ-
കരുതലുകളിന്നേ തുടങ്ങിവക്കാം.

മൂഢനാം മർത്യന്റെചിന്തയിൽ പോലുമീ-
ധിക്കാരഭാവം സ്ഫുരിച്ചിടുന്നു.

മനസ്സിൽ മതങ്ങളാൽ മതിലുകെട്ടി-
അതിൽ പലജാതിയാൽ വേലികെട്ടി,

കഥകളനേകം മെനഞ്ഞുകൂട്ടി-
സംശയമില്ലാതെയതു വിഴുങ്ങി.

ദൈവത്തെ ഡമ്മിയായ് നിർത്തി മുന്നിൽ-
മനുഷ്യരെ പലതായ് തരംതിരിച്ചു.

ചരാചര രക്ഷകനാം വിഭുവിൻ-
വൈഭവമെന്തെന്നറിഞ്ഞിടാത്തോർ,

വാശിക്കു വിശ്വാസം മുതലെടുത്തിന്നിതാ-
വിശ്വത്തിൻ സ്വൈര്യം ഹനിച്ചിടുന്നൂ.

ഇനിയെത്രയെന്തു പഠിച്ചിടേണം-
ഭക്തിയെ സ്നേഹമെന്നൊന്നറിയാൻ

×