കവിത ” പ്രണയവും നിന്നോടുമാത്രം ” മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌

ജയന്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ([email protected])
Saturday, January 5, 2019

അണയാത്ത ഭക്തി നിന്നോടുമാത്രം,
അകലാത്ത കൂട്ടുമെൻബന്ധുവും നീ.

അഴലുകൾ മായ്ക്കുന്ന സാന്ത്വനം നീ,
അനശ്വരപ്രണയവും കവിതമാത്രം.

അഗ്നിയായാളിപ്പടർന്നീടുകെന്നിൽ നീ,
പതറാതെ മുൾവഴികൾ താണ്ടിടാം ഞാൻ.

പരിഭവംഭാവിച്ചു നീയകന്നാൽ-
ആത്മാവൊഴിഞ്ഞ മൃതസമമായിടും.

പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞിടാൻ തോന്നിടും നേര-
ത്തിതാ എന്റെ പ്രാണനുമെടുത്തുകൊൾക.

അന്യയായകലത്തിരുന്നു കാണാനെനി-
ക്കാവില്ല ശ്വാസം നിലച്ചുപോകാം.

എന്നെ ഞാനാക്കുന്ന ശക്തിയും നീ,
ഇന്നെന്റെ ശബ്ദവും രൂപവും നീ.

കണ്ടതുംകേട്ടതും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളൊ-
രുറ്റ ചങ്ങാതി നീ മാത്രമല്ലേ.

അനുഭവരസങ്ങളതു മധുരമോ കയ്പോ-
നുകരുവാൻ നീമാത്രമൊപ്പമെന്നും.

ചിതറാതെ ജന്മങ്ങൾതോറുമെൻ കൂട്ടായ്-
ചിതയിലും കൂടെ നീ വരികയില്ലേ.

×