കേരളത്തിന്റെ നവോഥാന പാരമ്പര്യവും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റവും വിളിച്ചോതി വനിതാ മതിലിന്റെ ശീർഷക ഗാനം

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Tuesday, December 25, 2018

ജനുവരി ഒന്നിന് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിലിന്റെ ശീർഷക ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. കേരളത്തിന്റെ നവോഥാന പാരമ്പര്യവും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഗാനം.

‘ഉയരുയരുയരോ ഉണരുണരുണരോ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ കവി പ്രഭാവർമ്മയുടേതാണ്. സരിതാ റാം ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് മാത്യു ഇട്ടിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ നവോഥാന പാരമ്പര്യവും വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണം. വിവിധമേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 

×