കല്യാണച്ചെക്കന് താലിമാല കൈമാറുന്നതിനു പകരം, കല്ല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലികെട്ടാൻ പോകുന്ന B J P നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്കു പറ്റിയ തെറ്റ് നോക്കൂ!

മൂവി ഡസ്ക്
Friday, January 26, 2018

കല്യാണച്ചെക്കന് താലിമാല കൈമാറുന്നതിനു പകരം, കല്ല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലികെട്ടാൻ പോകുന്ന B J P നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്കു പറ്റിയ തെറ്റ് നോക്കൂ!

×