സാമ്പത്തികം

മാക്‌സ് ലൈഫ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സേവിംഗ്‌സ് അഡ്വാന്റേജ് പ്ലാന്‍ ആരംഭിച്ചു

അനായാസമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് പോളിസികള്‍, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സേവിംഗ്‌സ് , ഏതൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കും സജ്ജമായിരിക്കുന്നതിനായുള്ള സംരക്ഷണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് മാക്‌സ് ലൈഫ് സേവിംഗ്‌സ് അഡ്വാന്റേജ് പ്ലാന്‍...

IRIS
×