രമേശ് ഗോപാലിന്റെ ‘സലാം’ ദേശീയതയെപ്പറ്റി പറയുന്ന കുഞ്ഞു ചിത്രം ഓറഞ്ച് മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് – കാണുക

രമേശ് ഗോപാലിന്റെ 'സലാം' - ദേശീയതയെപ്പറ്റി പറയുന്ന കുഞ്ഞു ചിത്രം ഓറഞ്ച് മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.  ആശവും...

ഹനാൻ എന്നാല്‍ ‘ദയാപരമായ സമ്മാനം’ എന്നര്‍ഥം. ‘കൃപ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘പുണ്യ വാത്സല്യം’ എന്നൊക്കെ പിന്നെയും അർത്ഥങ്ങൾ ! ചില സോഷ്യല്‍...

×