കാലവര്‍ഷ നിരക്കുകളുമായി ഗോ എയര്‍

Tuesday, June 5, 2018

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ എയര്‍ലൈന്‍സില്‍ ഒന്നായ ഗോഎയര്‍ കാലവര്‍ഷ യാത്ര നിരക്കുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1299 രൂപയില്‍ തുടങ്ങുന്ന നിരക്കുകളാണ് ഗോ എയര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജൂണ്‍24 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഗോ എയറിന്‍റെ ഉപഭോക്താകള്‍ക്ക് ഈ നിരക്കുകള്‍ ലഭ്യമാകും. ജൂണ്‍5 അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ ജൂണ്‍ 7 അര്‍ദ്ധരാത്രി വരെയാണ് ബുക്കിങ്ങ് കാലവധി.

ഈ ഓഫറിന്‍റെ കീഴില്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ മടക്കി നല്കാത്തവയാണ്. ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ബുക്കിങ്ങുകള്‍ക്ക് ഈ ഓഫര്‍ ഭാധകമല്ല. റൂട്ട്, ഫ്ലൈറ്റ്, സമയം, ദിവസം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റം വരുന്നതാണ്. www.Goair.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

×