സീ കേരളത്തിന്റെ പുതിയ പരമ്പര ‘കാർത്തികദീപം’ ജൂലൈ 13 മുതൽ, സ്നിഷയും വിവേക് ഗോപനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

കൊച്ചി: ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്തെ അതിജീവിച്ചു സീ കേരളം ഒരുക്കുന്ന പുതിയ പരമ്പര കാർത്തിക ദീപം ജൂലൈ 13,...

×