വാറ്റ്ഫോഡിൽ ജൂലൈ 27 വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു 6.30നു റിവവൈൽ മീറ്റിംഗ്‌

Thursday, July 26, 2018

വാറ്റ്ഫോഡിൽ 27 ജൂലൈ വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു 6.30നു റിവവൈൽ മീറ്റിംഗ്‌ & ഹീലിംഗ്‌ മിനിസ്റ്റ്രീസ്‌ പാസ്റ്റർ സി.എം.ഏബ്രഹാം (പാസ്റ്റർ തലവടി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു, കേരളം) വചനം പ്രസ്സംഗിക്കുന്നു, പ്രോഫറ്റിക്ക്‌ മിനിസ്റ്റ്രീസ്‌, രോഗികൾക്കായി പ്രത്യേകം പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു.

Meeting Venue: Trinity Methodist Church, Whippendle Road, WD187NN, Watford, Hertfordshire.
Date & Time: 6.30 pm, July 27th Friday.

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു ബന്ധപ്പെടുക –
Johnson 07852304150, Hyncil 07985581109 Prince 07404821143.

×