സമീപ കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ട്രോള്‍. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വരച്ചുകാട്ടുന്നു

Wednesday, September 12, 2018

സമീപ കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ട്രോള്‍. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വരച്ചുകാട്ടുന്നു.

×