എണ്ണ പാചകത്തിനുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ..

എണ്ണ പാചകത്തിനുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ അളന്നു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയും പുതിയ എണ്ണയും കലർത്തി...

പാലും മുട്ടയുമൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ടോ ? അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ …

എല്ലാ വീടുകളിലും ദിവസവും പാല്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വീടുകളിലാണെങ്കില്‍ നന്നായി തിളപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പാല്‍ എടുക്കാറുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ചായയുണ്ടാക്കാനും മറ്റും. എന്നാല്‍ ജ്യൂസ്, ഷെയ്ക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം പലരും...×