ഐഫോണ്‍ ടെന്‍ ആറിന്റെ ഉത്പാദനം നിര്‍ത്തലാക്കുന്നു

അഞ്ചു വര്‍ഷം മുമ്പ് ഐ ഫോണ്‍ 5സി വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ നിര്‍ത്തിയിരുന്നു

IRIS
×