വണ്ടിപാളിയപ്പോൾ ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തി… പളിക്കത്തോടിൽ ഉണ്ടായ രസകരമായ ഒരു അപകടം

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടയം
Friday, July 20, 2018

വണ്ടിപാളിയപ്പോൾ ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തി… പളിക്കത്തോടിൽ ഉണ്ടായ രസകരമായ ഒരു അപകടം.

×