അരിസോണ സെനറ്റ് സീറ്റില്‍ ആദ്യമായി വനിതകള്‍ മത്സര രംഗത്ത്

നവംബറില്‍ നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അരിസോണ സെനറ്റ് സീറ്റിലേക്കു ആദ്യമായി രണ്ട് വനിതകള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.×