പ്രവാസി വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടരുന്നു

തെരഞ്ഞഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശയിൽ പ്രോക്സി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതടക്കമുള്ള ഭേദഗതി കേന്ദ്രഗവര്മെന്റ് പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെത്തിയാൽ വോട്ട് ചെയ്യനുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ...

IRIS
×