വ്യാപാരം

54 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയോടെ ചോളമണ്ഡലം ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ്

ചോളമണ്ഡലം ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് ആന്‍റ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്‍റെ ലാഭം ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നാലാം പാദത്തില്‍ 54 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 8007 കോടിയായി.

×