‘ബത്ഹയിലേക്കുള്ള വഴി’ മഴകിനാവുകളുടെ ജീവിത വഴി

കോഴിക്കോട്ലിപി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കെ പ്രവാസം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാലും മനസ്സിൽ ഈത്തപ്പഴത്തെക്കാൾ മധുരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഓർമകളായിരിക്കും റഫീഖിന്റെ മനസ്സിൽ.

×