ഛായാഗ്രഹണം കാഴ്ചകോണുകളുടെ ഹൃദയാനുഭൂതി

വിനോദവും വിജ്ഞാനവും എന്ന നിലക്ക് തുടങ്ങിയ ഫോട്ടോ താല്‍പര്യത്തെയാണ് വിന്‍സെന്റ് സൃഷ്ടിപരമായി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ണും മനസ്സും ഉടക്കിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചാലും

×