ഇടനിലക്കാരൻ

സത്യം ഡെസ്ക്
Monday, August 3, 2020

ഇടയിൽ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുന്നവൻ
ഇടനിലക്കാരൻ .

പാതിമുറിഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങളെ
മുഴുമിപ്പിക്കുന്നവൻ.

അവനവനിഷ്ടംപോൽ ചേരുവകൾ
ചേർക്കുന്നവൻ.

മാമായെന്നും പിമ്പെന്നും വിളിപ്പേരിൽ
അറിയപ്പെടുന്നവൻ .

കച്ചവടങ്ങളിൽ കഴുത്തറപ്പൻ
കമ്മീഷനടിക്കുന്നവൻ.

പണക്കാരുടെ വിളയിടങ്ങളിൽ
ഇഷ്ടതോഴൻ .

എല്ലാത്തിനെയും ലാഭക്കണ്ണോടെ
കാണുന്നവൻ .

ഒരിക്കൽപോലും മേലനങ്ങി
പണിയെടുക്കാത്തവൻ .

വടിവൊത്തവസ്ത്രത്തിൽ ചുളിവുകൾ
വീഴാതെനോക്കുന്നവൻ.

കപടസ്നേഹത്താൽ ഏവരെയും
കുഴിയിൽവീഴ്ത്തുന്നവൻ.

ജീവിതയാത്രയിൽ ഏവരെയും
കൂടെകൂട്ടുന്നവൻ .

ഒരിക്കൽപോലും അറുത്തകൈക്ക്‌
ഉപ്പുതേക്കാത്തവൻ.

കൂടെകിടക്കാൻ കൂട്ടുതേടുമ്പോൾ
ഒഴിവാക്കേണ്ടവനിവൻ ഇടനിലക്കാരൻ .

ഹരിഹരൻ പങ്ങാരപ്പിള്ളി

×