ബദർ അൽ സമാ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഫർവാനിയ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കുവൈറ്റ്‌ മലയാളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകി

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കുവൈറ്റ്
Wednesday, February 24, 2021


കുവൈറ്റ്: ബദർ അൽ സമാ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഫർവാനിയ തങ്ങളുടെ പ്രിവിലേജ് BADR ഹെൽത്ത് കാർഡ് കുവൈറ്റ്‌ മലയാളി അസോസിയേഷൻ (കെ എം എ ) അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകി.

ബദർ അൽ സമാ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ, അബ്ദുൾ റസാക്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ കുവൈത്തിലെ കുവൈറ്റ്‌ മലയാളി അസോസിയേഷൻ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ബദർ ഹെൽത്ത് കാർഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അംഗങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ, എക്‌സ്‌റേകൾ, ലബോറട്ടറി, ഫാർമസി എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും വിവിധ കിഴിവുകൾ ലഭിക്കും. പ്രീമ, മാർക്കറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ബദർ അൽ സമാ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, കെ എം എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പരിപാടി.

ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അവരുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.

×