ഡല്‍ഹി കിങ്സ്‌വേ ക്യാമ്പ് ബ്ലെസ്ഡ് സാക്രമെന്റ് പള്ളിയിലെ കുരിശിന്റെ വഴി

റെജി നെല്ലിക്കുന്നത്ത്
Saturday, April 3, 2021

ഡല്‍ഹി: കിങ്സ്‌വേ ക്യാമ്പ് ബ്ലെസ്ഡ് സാക്രമെന്റ് പള്ളിയിലെ കുരിശിന്റെ വഴി നഗരം ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം നടത്തി.

×