ഇവൻ എൻ പ്രിയൻ

Monday, March 16, 2020

– ഹരിഹരൻ പങ്ങാരപ്പിള്ളി

ശ്രുകണങ്ങൾ ഇറ്റിറ്റു വീണു
നീർച്ചാലുകൾ രൂപംകൊണ്ട
എൻ കവിൾതടങ്ങളിൽ
പരന്നു കിടന്ന കണ്മഷിയാൽ
മനോഹരമായ മുഖമാകെ
വിഷാദം പടർന്നതുകണ്ടു
തൻ കയ്യിലെ കൊച്ചു തൂവ്വാല
ക്ഷണത്തിൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടവൻ
ഓതിയ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയിൽ
ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നതിങ്ങനെ.

“ഓമലേ ,എന്തിനു നീ പൊഴിക്കുന്നു
ചുടുകണ്ണുനീർ ,
വ്യർത്ഥമാം വേദനയെ ഓർത്തു
തുടയ്ക്കുക നിൻ ചുടു കണ്ണുനീർ
സ്നേഹത്താൽ പൊതിഞ്ഞ
എൻ തൂവാലയാൽ
എന്നിട്ടൊരുക്കുക
എനിക്കായ് ഇത്തിരി ഇടം
നിൻ മനതാരിൽ
മറ്റൊരു നഷ്ട സ്വപ്നത്തിൻ
വേദന തീർക്കുവാൻ
ഞാനുമുണ്ട് നിൻകൂടെ
സുഹൃത്തായ് സഹയാത്രികനായ്
സംരക്ഷകനായ്‌ എന്നുമെന്നും
തളരാതിരിക്കുവാൻ ,,,,”

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ
ഏകയായി മാറിയ നാളിൽ നിന്നും
ഇന്നും എന്നെ ജീവനോടെ
ഉണർവ്വോടെ നിലനിർത്തുന്നു ……..

×