“അക്ഷരം നട്ടുവളര്‍ത്തേണ്ട മുറ്റത്തു, അക്ഷരത്തെറ്റിന്റെ ചെങ്കൊടി പാറിയാല്‍…” – യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സോഹന്‍ റോയിയുടെ അണുകവിത

Monday, July 15, 2019

“അക്ഷരം നട്ടുവളര്‍ത്തേണ്ട മുറ്റത്തു,

അക്ഷരത്തെറ്റിന്റെ ചെങ്കൊടി പാറിയാല്‍….. ”

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സോഹന്‍ റോയിയുടെ അണുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സോഹന്‍ റോയിയുടെ അണുകവിത ‘ഇടിമുറി’.

×