“മഴയിറ്റു വീഴാന്‍ കൊതിച്ച നമ്മള്‍ … മഴ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് കേണിടുമ്പോള്‍ …” – സോഹന്‍ റോയിയുടെ കവിത ‘പ്രളയം’ 

ഗള്‍ഫ് ഡസ്ക്
Wednesday, August 14, 2019

“മഴയിറ്റു വീഴാന്‍ കൊതിച്ച നമ്മള്‍ … മഴ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് കേണിടുമ്പോള്‍ …” – സോഹന്‍ റോയിയുടെ കവിത ‘പ്രളയം’

×