“പ്രളയം വരുമ്പോഴേ പ്രകൃതിയെ ഓര്‍ക്കു നാം .. പ്രഹരം കൊടുത്താലോ പകരം ലഭിച്ചിടും..” – സോഹന്‍ റോയിയുടെ കവിത ‘പ്രളയക്കുറിപ്പ്‌’

ഗള്‍ഫ് ഡസ്ക്
Friday, August 9, 2019

“പ്രളയം വരുമ്പോഴേ പ്രകൃതിയെ ഓര്‍ക്കു നാം .. പ്രഹരം കൊടുത്താലോ പകരം ലഭിച്ചിടും..” – സോഹന്‍ റോയിയുടെ കവിത ‘പ്രളയക്കുറിപ്പ്‌’

×