അമ്മയുടെ തണലിൽ ആലസ്യത്തോടെ !

പ്രകാശ് നായര്‍ മേലില
Saturday, November 16, 2019

മേരിക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ Thomas D Mangelsen പകർത്തിയ ഈ ചിത്രമാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ (2019) Comedy Wildlife Photography Award കരസ്ഥമാക്കിയത്.

×