ഇത് നദിയല്ല, കുളമല്ല. പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ ത്രീഡി ടൈല്‍സില്‍ ഒരുക്കിയ കോടികളുടെ വീടാണ്

Friday, March 16, 2018

ഇത് നദിയല്ല, കുളമല്ല. പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ ത്രീഡി ടൈല്‍സില്‍ ഒരുക്കിയ കോടികളുടെ വീടാണ്.

×