കർക്കിടക കഞ്ഞിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഔഷധങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളും: വീഡിയോ കാണാം

Tuesday, July 21, 2020

കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി. കർക്കിടക കഞ്ഞിയിൽ ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ട ഔഷധങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 

×