കൊല്ലത്തു നിന്നും ഏഴാം കടലും താണ്ടുന്ന കടലിന്റെ മക്കൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു

Thursday, August 16, 2018

ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ല്ലാ സഹായങ്ങളും ,അനുഭവ സമ്പത്തും പ്രയാജനപ്പെടത്താൻ തയ്യാറായാണ് കടലിന്റെ മക്കൾ സേവനത്തിനു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് .

×