പ്രതീക്ഷയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ (കവിത)

സത്യം ഡെസ്ക്
Thursday, January 7, 2021

ഇന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച്
ഇന്നിൽതന്നെ, ച്ചുവടുറപ്പിച്ച്
ഇന്നലെകളെ മറക്കാതെ
നാളയിലേക്ക്, നമുക്കുനോക്കാം!

ഇന്നെന്ന സത്യത്തെ പുണർന്ന്
നാളെയുടെ, പിറവിയെ ഓർത്തിടാം!
നാളെയെന്നത് ഒരു സ്വപ്നമാണ്;
മോഹങ്ങളുടെ, പ്രതീക്ഷയാണത്!

ഇന്നെന്നത് സത്യവും സജീവവുമാണ്!
ഇന്നെലയെപ്പോലെ അതു മരിച്ചിട്ടില്ല;
നാളെയെപ്പോലെ ജനിക്കേണ്ടതുമല്ല,
ഇന്നെന്നതാണ് സത്യം; പരമസത്യം!
ആ, സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട്, നമുക്ക്
ഇന്നിനെ ആവോളം ആസ്വദിക്കാം!

സ്നേഹം നീക്കിവയ്ക്കേണ്ടതോ
മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതോ അല്ല;
അത്, പരസ്പരം പങ്കിടാനുള്ളതാണ്!
മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹം
വിലയില്ലാ, നോട്ടുകൾപോലെയാകാം!

പ്രീയപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറേണ്ട
സ്നേഹം, ഇന്നുതന്നെ കൈമാറുക;
നാളേക്കത് മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല;
നാളെയെന്നത് ഒരു സങ്കല്പമല്ലേ,
നമുക്കു, മവർക്കു,മേവർക്കും!

പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്, ഒരിക്കലും;
പ്രതീക്ഷയറ്റമനസ്സ് മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു!
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാൻ
ഊർജ്ജമേകുന്ന ഇന്ധനമാണ്
നമ്മുടെയുള്ളിലെ, പ്രതീക്ഷകൾ!

പ്രതീക്ഷകളെ നമുക്കെന്നും
മുറുകെപ്പിടിക്കാം, കൈവിടാതെ;
വൈതരണികൾ ഇനിയുമുണ്ടാകാം;
വിവിധ, ഭാവങ്ങളിൽ നാളെയുംവരാം
അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക!

-രാജന്‍ രാജധാനി

 

 

×