സ്‌ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം 1509 കോടി…വരുന്നു എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഷീ ലോഡ്ജ്

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Friday, February 7, 2020

തിരുവനന്തപുരം വനിതാ ക്ഷേമത്തിന് നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്തി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രമായുളള ബജറ്റ് വിഹിതം 1509 കോടി രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത വിഹിതം 7.3 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. മൊത്തം പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്‍ 18.4 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ക്കായാണ് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഷീ ലോഡ്ജ് ആരംഭിക്കും. വനിതാ സിനിമാ സംവിധായകര്‍ക്ക് 3 കോടി രൂപ ധനസഹായം തുടരും. കുടുംബശ്രീക്ക് 4 ശതമാനത്തില്‍ 3000 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

×