സാമ്പത്തികം

ഇടപ്പള്ളി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയ ശാഖയുമായി അന്ന കിറ്റെക്സ്

വ്യവസായ രംഗത്തെ മുൻനിര ദാതാക്കളായ അന്ന കിറ്റെക്സിന്റെ പുതിയ ശാഖ ഇടപ്പള്ളി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ആരംഭിച്ചു. ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൊച്ചി മെട്രോ മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്...

IRIS
×