രാമായണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ജനക്ഷേമ ഭരണത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം; ജോസ്. കെ. മാണി എം. പി

ആദി കാവ്യമായ രാമായണത്തിലെ ധാർമ്മിക ചിന്തകൾ ആധുനിക കാലത്തെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കൂടിയാണ്. എക്കാലവും ധർമ്മവും നീതിയും പുലർത്തിയ ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീരാമൻ്റെ ജീവിതം ഇന്നും പ്രസക്തമാണെന്നും...×