വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്വർണ്ണം പിടികൂടിയത്. രണ്ട് സിപിയുകളിലായി 748 ഗ്രാം സ്വർണ്ണമാണ് ഒളിച്ചുകടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഏതാണ് 29.3 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്നതാണ് സ്വർണ്ണം എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ കസ്റ്റംസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്.