സ്ത്രീകൾ എന്നാൽ ലൈംഗിക വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു നേതാവ് പറയുമ്പോൾ, അത് കേട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കേരളത്തിന്റെ തല താഴുകയാണ്; വൈറൽ കുറിപ്പ്

Tuesday, March 30, 2021

രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്കെതിരായ ജോയ്സ് ജോർജ്ജിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ രോഷം കെട്ടടുങ്ങുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ എന്നാൽ ലൈംഗിക വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു നേതാവ് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ തല താഴുകയാണെന്ന് പ്രവാസി കുവൈറ്റ് മലയാളി ലീന വർ​ഗ്​ഗീസ് അനീഷ്.

ലീന വർ​ഗ്​ഗീസ് അനീഷിന്റെ കുറിപ്പ്

സ്ത്രീകളെ ലൈംഗിക വസ്തു എന്നതിനുപരിയായി മറ്റൊരു തരത്തിലും കാണാൻ കഴിയാത്ത നേതാക്കളും മന്ത്രിയും ,ഇത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഇവരോടൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടിയ്ക്കോ സ്ത്രീയ്ക്കോ എങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത്?
ഈ പരാമർശത്തിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും,പെണ്കുട്ടികളെയുമാണ് അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾ എന്നാൽ ലൈംഗിക വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു നേതാവ് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ തല താഴുകയാണ്.

എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മോശം ആളുകളാകുന്നത്? വിവാഹം കഴിക്കാത്തതിനെ പാപവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്? അവിവാഹിതർ ലൈംഗികമായി ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ,അതിന് ഒരു ചിരികൊണ്ട് മന്ത്രി പിന്തുണ നൽകുമ്പോൾ അവിവാഹരായ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ മോശം ജനങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്.ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പരം ഇടപെടുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ലൈംഗികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് ചിരി വരുന്നത്!

×