സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകൾ വഴി നല്‍കുന്ന സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റുകളുടെ വിതരണം ഇന്നാരംഭിക്കും….എ.എ.വൈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള 5.95 ലക്ഷം കിറ്റുകളാണ് ആദ്യ നൽകുന്നത്

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Thursday, April 9, 2020

തിരുവനന്തപുരം:ലോക്ക് ഡൗണിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകൾ വഴി നല്‍കുന്ന സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റുകളുടെ വിതരണം ഇന്നാരംഭിക്കും.

ഒരു കുടുംബത്തിന് അവശ്യം വേണ്ട 17 ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.എ.എ.വൈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള  5.95 ലക്ഷം കിറ്റുകളാണ് ആദ്യ നൽകുന്നത്. അതിന് ശേഷം മുൻഗണ ക്രമത്തിൽ
എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും റേഷൻ കടകൾ വഴി കിറ്റുകൾ നൽകും.

സപ്ലൈക്കോയാണ് കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കിറ്റുകളിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സാധനങ്ങൾക്ക് ദൗർലഭ്യമുണ്ട്. അടിയന്തരമായി സാധനങ്ങളെത്തിച്ച് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മുടക്കം കൂടാതെ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി.തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു.

×