യുപി – ബീഹാര്‍ ബെല്‍റ്റിലെ തിരിച്ചടി തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നികത്തുക, കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സീറ്റുകള്‍ കുറയ്ക്കുക – ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യന്‍ അമിത്ഷായുടെ തന്ത്രങ്ങള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞു...

യുപി - ബീഹാര്‍ ബെല്‍റ്റിലെ തിരിച്ചടി തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നികത്തുക, കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സീറ്റുകള്‍ കുറയ്ക്കുക - ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യന്‍ അമിത്ഷായുടെ തന്ത്രങ്ങള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞു...

IRIS
×