സത്യത്തിന്റെ വിത്ത്

സത്യസന്ധത കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരു പോലെ കൈമോശം വന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുമുന്നിൽ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുക...

×