എരുമയും മൂരിയും – കോവിഡ് കാല കഥകള്‍

പഴങ്കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും എനിയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണന്ന് എനിയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു.

×