“സഫലമാകുമോ ഈ സ്വപ്നം “

ഉറക്കെ വിളിച്ചെന്തൊക്കെയോ പറയുമ്പോഴാണ് അവളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളി അവനെ ഉണർത്തിയത് .സത്യത്തിൽ എന്താ പറ്റിയത് .ഒന്നും അറിയില്ല .ഈ സ്വപനം യാഥാർഥ്യമാകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവൻ വീണ്ടും...

×