ശ്രുതീ നീ എവിടെ (കഥ)

കേട്ടറിവ് വെച്ച് പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു വിരുന്നുകാരിയായി അവിടേക്കു കാലുകൾ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു അങ്കലാപ്പ് . പക്ഷെ അവിടെ എത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി അവളുടെ...

IRIS
×