ഭക്ഷ്യ ടൂറിസം: കോഴിക്കോട്ടെ വലിയങ്ങാടി ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റായി മാറുമ്പോൾ…..

അതുകൊണ്ടു തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ വലിയങ്ങാടിയിലെ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആശയം എത്രയും വേഗത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കി ഭക്ഷണ പ്രിയർക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുക. നല്ലൊരു രാത്രികാല കച്ചവട സാധ്യതകളുടെ വാതായനങ്ങൾ മലബാർ വിഭവങ്ങൾക്കായി...

×