പെയ്തൊഴിയാതെ

മഴ നനഞ്ഞ മരുഭൂമി ചുംബിച്ചുണർത്തുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ നിറയുന്നു ജീവരസത്തിന്റെ നീരോട്ടങ്ങൾ.

IRIS
×