വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഒരു ദിവസം ഞാൻ മോന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സഹസ്രനാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമ്മാ എന്നൊരു വിളി കേട്ടു ;എന്റെ മകനായിരുന്നു വിളിച്ചത്, അന്നാണ് ഞാൻ നിയന്തണം വിട്ടു കരഞ്ഞത്;...

അദ്ദേഹം കിംസിലെ ബോർഡ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു. ഒപ്പം ഇ എം നജീബിനെയും വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പേ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു.

×