വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ

മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിനൊപ്പം യാത്ര; ഇഷ്ടം കൂടിയപ്പോൾ ചിതാഭസ്മവും ആഹാരമാക്കി യുവതി

‘ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകും. ഷോപ്പിങ്ങിന്, സിനിമയ്‌ക്ക്, കടകളിൽ, ഹോട്ടലിൽ അങ്ങിനെ എവിടെ പോകുന്നോ അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തേയും കൂട്ടും’ കാസി പറയുന്നു.

×