സ്വപ്‌നങ്ങൾ പ്രീതക്ക് ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളായിരുന്നു

ഉയരമില്ലാത്തവര്‍ പലപ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിന്‌ ഒരു കൗതുക കാഴ്‌ചയാണ്‌. ഉയരമില്ലെങ്കിലും ജീവിത നേട്ടത്തില്‍ ഉയരക്കുറവില്ലെന്ന്‌ കാണിക്കുകയാണ്‌ കരിമ്പ ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്രം അദ്ധ്യാപിക പ്രീത.

×