ഇന്ന് മണ്ടേല ദിനം; കറുത്തവനും സ്വപ്നംകാണാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മണ്ടേലയുടെ ജന്മദിനമാണ് മണ്ടേല ദിനമായി ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കുന്നത്

പലപ്പോഴും ഏകാന്തതടവുകാരനായി. ഒരുവേള മണ്ടേല മരിച്ചെന്നുവരെ അഭ്യൂഹങ്ങളുയർന്നു. അപ്പോഴും മനുഷ്യാന്തസ്സിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ആ പോരാട്ടവഴിയിൽനിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ദൃഢനിശ്ചയമായിരുന്നു മണ്ടേലയ്ക്ക്. ഒടുക്കം, ചരിത്രം അയാളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി.

×