ഗ്രൂപ്പുകാർ വയനാട് ഡി.സി.സി.യിൽ ഭാരവാഹിയെ നിശ്ചയിച്ചത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച്

വഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പി.വി. ജോർജ്ജ് തെളിവു നൽകട്ടെയെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെ.പി.സി.സി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും പുനസംഘടനാസമിതി അംഗവുമായ അഡ്വ. എൻ.കെ വർഗ്ഗീസിന്റെ നോമിനിയായാണ് ഇദ്ദേഹം പുനഃസംഘടനാ ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടിയത്....

×