യൂനിസ് ഖാൻ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ചിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ‘മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ’

‘ഡ്രസിങ് റൂമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. യൂനിസ് ഖാൻ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച സംഭവത്തിനു കാരണം അസ്ഹറുദ്ദീനായിരിക്കാം’ – യുട്യൂബിലെ ‘കോട്ട് ബിഹൈൻഡ്’...

×