ഞാൻ വന്നപ്പോൾ …

ബെന്നി ജി മണലി കുവൈറ്റ്
Monday, April 1, 2019

ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരായിരുന്നു
ജാതിയും മതവും വർഗ്ഗവും വർണവും ഇല്ലായിരുന്നു
ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്തിയാനിയും ഇല്ലായിരുന്നു
പണ്ഡിതനോ പാമാരനോ ഇല്ലായിരുന്നു
മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും ഇല്ലായിരുന്നു
ഗുരുവും ശിഷ്യനും , ഗുണ്ടയും ഗുണ്ടാപിരിവും
പള്ളിയും അമ്പലവും എന്നുമേയില്ലായിരുന്നു അന്ന്

അവർ ഒരേ ജലം കുടിച്ചു
ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു
ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ട്
ഒരേ തറയിൽ കിടന്നു
അവരുടെ വസ്ത്രത്തിനു ഒരേ കളർ
അതിന്റെ ഭംഗി അവർ കണ്ടില്ല
ഒരേ വീട്ടിൽ അല്ല ഒരേ പായിൽ കിടന്നു

അവർ ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചു
ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിച്ചു
അവരുടെ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം ഒന്ന്
അതിനു പള്ളിയും അമ്പലവും അവർ നോക്കിയില്ല
അവർ എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു

ഞാൻ തിരുച്ചു പോയപ്പോൾ അവർ എല്ലാം മറന്നുവെന്നോ?
ഞാൻ തിരിച്ചു വരണമോ ?

എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രളയം

×