പൂത്തപ്പലം മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾ തണ്ണീർകുടം സ്ഥാപിച്ചു

Wednesday, April 17, 2019

മുള്ളേരിയ:  ജല സംരക്ഷണ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ വേനൽ ചൂടിൽ ദാഹജലമില്ലാതെ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന പറവകൾക്ക് ആശ്വാസമായി പൂത്തപ്പലം ബദറുൽ ഹുദ മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസാ മുറ്റത്ത് തണ്ണീർ കുടം സ്ഥാപിച്ചു.

അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ തണ്ണീർ കുടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറി, ആബിദ് നഈമി ബെളിഞ്ച സന്ദേശപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജലം അമൂല്യമാണെന്നും, നാം പാഴാക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളിയിലും ഒരുപാട് ജീവനുകളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയിൽ നിന്നാണ് അംഗശുദ്ധി വരുത്തുന്നതെങ്കിലും അമിതവ്യയം അരുതെന്ന പ്രവാചകാദ്ധ്യാപനവും അദ്ദേഹം ഓർമപ്പെടുത്തി.

മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ മിഹ്സ യാണ് കാമ്പയി൯ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ലഘുലേഖ വിതരണവും ബോധവൽകരണവും നടത്തും.

×