വയലിൽ ഇറങ്ങി ഞാറ്നട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ. കൃഷിയുടെ പുത്തന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾ അടുത്തറിഞ്ഞു

പുതുതലമുറയെ കാർഷികമേഖലയിലേക്ക്‌ ആകർഷിക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഒന്ന് പാടത്തേക്ക് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിതച്ചമ്പാറ ദേശബന്ധു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വയലിലിറങ്ങി ഞാറുനട്ടു.

മൽസ്യകൃഷിയിൽ അധ്വാനത്തിന്റെ പുതുമാതൃകയായി യുവാവ്. മൽസ്യ വിളവെടുപ്പും ഉദ്‌ഘാടനവും വിൽപനയും

അഞ്ചു സെന്റ് ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് സെന്റ് വലുപ്പമുള്ള കുളം തയ്യാറാക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ മൽസ്യ കൃഷിനടത്തി വിജയം കൈവരിക്കുകയാണ് കരിമ്പ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിലെ...

‘എന്റെ കറി എന്റെ മുറ്റത്ത്’ പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വീടുകളില്‍ വിളയിച്ചെടുത്തത് മൂന്നര ടണ്‍ പച്ചക്കറി

മൂച്ചിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍. പി. സ്‌കൂളില്‍ സ്ഥല പരിമിതി മൂലം വീടുകളില്‍ ആണ് 'എന്റെ കറി എന്റെ മുറ്റത്ത്' പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വിഷ രഹിത പച്ചക്കറികള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്....×