സുഗന്ധവിള കൃഷി ഏക ദിന കർഷക പരിശീലനം എം.എൽ.എ കെ.വി.വിജയദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല,പട്ടാമ്പി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും,ഡി എ എസ് ഡി, സഹകരണത്തോടെ കരിമ്പ കൃഷി ഭവനാണ് പരിശീലന പരിപാടി ഒരുക്കിയത്.

പച്ചമുളക് വീട്ടുവളപ്പില്‍ തന്നെ നട്ട് വിളവെടുക്കാം ..

പച്ചമുളക് നമുക്ക് വീട്ടുവളപ്പില്‍ തന്നെ നട്ട് വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ്. തൈകള്‍ പറിച്ചു നട്ടാണ് മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് പാകി ഒരു മാസം വളര്‍ച്ചയെത്തിയ തൈകള്‍ പറിച്ചു നടാം.×