കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കുളിരില്ല, ശീതകാല പച്ചക്കറികൾക്ക് വിളവ് കുറഞ്ഞു

മലയാളികളുടെ രാത്രികളും പുലരികളും കുളിരു കോരുമായിയിരുന്ന ദിനങ്ങൾ ഓർമയാകുമ്പോൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അടുത്തകാലത്തായി വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ശീതകാല പച്ചക്കറികൾക്ക് തിരിച്ചടി

‘പാഠം ഒന്ന് പാടത്തേക്ക്’ കാർഷിക സംസ്കാരം കുട്ടികളിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് സ്‌കൂളുകളിലെ കാർഷിക ക്ലബ്ബുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ കരിമ്പ കൃഷി ഭവന്റെയും അയ്യപ്പൻകോട്ട പാടശേഖര സമിതിയുടെയും കീഴിൽ ആലിപ്പാടത്ത് ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ, രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ...

കുളിരണിയിക്കും കാഴ്ചകളുമായി രവിയുടെ തനതു കൃഷി രീതി. ഉത്സവമായി കരിമ്പയിൽ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ്

കരിമ്പ പഞ്ചായത്തും കൃഷി ഭവനും നടത്തുന്ന കാർഷിക ഇടപെടലുകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തായി ഇടക്കുറുശ്ശി പതിനേഴാം വാർഡ് രവിയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നൂറു മേനി വിളവെടുപ്പ്. പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി-...×