സാമ്പത്തികം

രാഷ്ട്രപതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ടപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രീ കുറുമ്പ എജ്യൂക്കേഷണല്‍ ആന്‍ഡ് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള സേവനകേന്ദ്രങ്ങളായ ശോഭ...

IRIS
×