സാമ്പത്തികം

സൗരോര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിന്ന് 1000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ ലക്ഷ്യം: മന്ത്രി എം.എം മണി

ഊര്‍ജ്ജോല്‍പ്പാദനത്തില്‍ ഏറെ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കേരളത്തില്‍ സൗരോര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിന്ന് 1000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി

IRIS
×