സാമ്പത്തികം

ക്രെഡിടെകിന് ആര്‍.ബി.ഐ അനുമതി

ഡിജിറ്റല്‍ ലെന്‍റിങ്ങ് മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ദാദാക്കളായ ക്രെഡിടെകിന് ബാങ്ക് ഇതര സ്ഥാപനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്‍കി. ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍...

IRIS
×