പ്രണയത്തിന്റെ നീർമാതളം

ബെന്യാമിൻ ആടുജീവിതത്തിൽ പറയുന്നപോലെ 'നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമ്മുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രം '. തികച്ചും സത്യന്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും

പാട്ടിന്റെ രാജവീഥിയിലെ പഞ്ചാര തുണ്ടുകൾ

തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്തില്‍ കല്ലന്‍ചോല ഇടയില്‍ വീട്ടില്‍ സലീം എന്ന പാട്ടുകാരന് വയസ്സ് 97 പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും വാര്‍ദ്ധക്യത്തിന്റെ വിവശതകളൊന്നും

പ്രണയം

എന്റെ പ്രണയം തീവ്രമാണ്ഒരിക്കലും ഒന്നുമെടുക്കാനല്ലമറിച്ച് ആ മനസ്സിനോടൊപ്പംസഞ്ചരിക്കാനുള്ള വെമ്പൽ .....

‘അഞ്ചു നക്ഷത്ര മുദ്രകൾ’: ദിവ്യശ്രീയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ

സ്ത്രീകൾവീടിനപ്പുറമുള്ള ഒരു സർഗലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എ×