മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഒരു ആസ്വാദനം

ഏകദേശം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ പുതിയ മയ്യഴിയെ സമ്മാനിക്കുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു .....

ബീന റോയിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാഹാരമായ”പെട്രോഗ്രാദ് പാടുന്നു” പ്രകാശനം ചെയ്തു

മലയാളത്തോടൊപ്പംതന്നെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും സർഗ്ഗവൈഭവം തന്മയത്വത്തോടെ കവിതകളിലേക്ക് പകർന്നുവയ്ക്കുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരിയുടെ പുതിയ കവിതാ സമാഹാരം കൈരളി ബുക്സിൽനിന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.×