മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഒരു ആസ്വാദനം

ഏകദേശം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ പുതിയ മയ്യഴിയെ സമ്മാനിക്കുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു .....

നുണ പറയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ! (2)

രാക്ഷ്ട്രീയക്കാരിലും നേതാക്കന്മാരിലും കച്ചവടക്കാരിലും ഇതൊരു തന്ത്രമായിമായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. കളവ് പറയൽ ഒരു ദുഃശീലമോ അപഹാസ്യമോ ആണെങ്കിലും ഭരണത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ചിലപ്പോൾ അനിവാര്യമായ ഒരുഉപകരണമായി എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു...×