സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യ പരിപാലനം ലക്ഷ്യമാക്കിയും ‘ആയുർകരിമ്പ’ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി

രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മഴക്കാല, പ്രളയാനന്തര രോഗങ്ങളിൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'ആയുർകരിമ്പ' സൗജന്യ ആയുർവേദ ചികിത്സ ക്യാമ്പിന് കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി.

IRIS
×