സർക്കാർ റബ്ബർ സംഭരിച്ചാൽ റബ്ബറിന് 200 രൂപ ലഭിക്കും : അഡ്വ. ഷോൺ ജോർജ്

കോട്ടയം: റബ്ബർ സംഭരണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറായാൽ റബ്ബറിന് 200 രൂപ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് യുവജനപക്ഷം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ അഡ്വ.ഷോൺ ജോർജ്...

×