എം പിയായിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ജോസ് കെ മാണി മാന്ത്രികനാകുമായിരുന്നെന്ന് നിഷ

എം.ബി. എ.ക്കാരനോ എം.പി.യോ ആകാതിരുന്നെങ്കിൽ ജോസ്.കെ. മാണി ആരാകുമായിരുന്നു...? " "സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ജോ , ഒന്നാന്തരം മജീഷ്യനാകുമായിരുന്നു. മാജിക്കിനോട് അത്രയേറെ താൽപ്പര്യമാണ് ജോയ്ക്ക്. " ഉറപ്പിച്ചു...

×